Algemene voorwaarden en annulatie

Vind ons ook op facebook.

Erkende bergsportclub bij Klim en Bergsportfederatie

Ga naar www.klimenbergsportfederatie.be

ALGMENE VOORWAARDEN DEELNAME ACTIVITEITEN BERGSPORTCLUB ALPIGO VZW


Algemeen


Bergsportclub Alpigo organiseert op regelmatige tijdstippen opleidingen, stages, weekends, week- en dagactiviteiten. Onderstaande omschrijft de algemene voorwaarden die de deelnemer dient te aanvaarden. In de Verdere tekst wordt dit omschreven als 'activiteiten'.


Voor elke activiteit duidt Bergsportclub Alpigo een of meerdere stageleider(s), docent(en) of organisator(en) aan. Deze wordt in onderstaande tekst aangeduid met het begrip 'aangestelde'.


1. De deelnemer moet lid zijn van een club aangesloten bij KBF op het moment van inschrijving voor de activiteit. Hij moet het lidgeld van het werkingsjaar waarin de activiteit plaatsvindt betaald hebben en een geldige lidkaart bezitten. Aan wandelactiviteiten, rotsklimactiviteiten en theoretische activiteiten mogen ook niet KBF-leden deelnemen. Een speciale verzekering wordt voor niet KBF-leden afgesloten.

2. De deelnemer aanvaardt het voorgesteld programma van de activiteit. Dit programma is indicatief. Het kan ten alle tijden worden aangepast in functie van het weer, de omstandigheden, de toestand van de deelnemers, beschikbaarheid lesgevers, enz. De aangestelde heeft hierin het laatste woord. De deelnemer legt zich neer bij een mogelijke programmawijziging als die noodzakelijk wordt geacht door de aangestelde.

3. De deenemer aanvaart het leiderschap van de door Bergsportclub Alpigo aangestelde, alsook van de door deze laatst gekozen verantwoordelijken.

4. Het niet volgen van de beslissingen van de aangestelde kan tot uitsluiting leiden. Als iemand zich tijdens een opleiding of stafe onttrekt aan het gezag van de aangestelde en de groep verlaat, is dat volledig op eigen kosten, verantwoordelijkheid en risico. Bergsportclub Alpigo is in dat geval niet verplicht tot enige terugbetaling.

5. De deelnemer schrijft zich in voor de activiteit via inschrijvingen@alpigo.be.
6. De deelnemer ontvangt een vraag tot betaling van een voorschot.
7. Voor bepaalde activiteiten (stages en opleidingen) kan er gevraagd worden naar een relevant palmares en/of behaald certificaat/diploma/KVB enz. (gevolgde workshop). Deze voorwaarde(n) zijn vermeld in de aankondiging van de activiteit.
8. De stageleiding/bestuur heeft het recht om personen uit te sluiten die niet beantwoorden aan de specifieke deelnamevoorwaarden van de gekozen activiteit.
9. Bij de meeste activiteiten wordt er door de stageleiding een voorbereidingsmoment georganiseerd. De deelnemer is verplicht deel te nemen aan deze voorbereidende activiteiten (= staptochten, klimdagen in de Ardennen, voorbereidende vergaderingen, ...). De voorbereiding is erop gericht de fysieke paraatheid na te gaan, de al aanwezige kennis te evalueren, de doelstelling van de stage toe te lichten en/of een aantal praktische afspraken te maken. Bij afwezigheid verliest de kandidaat deelnemer zijn deelnamerechten, tenzij de aangestelde hierover formeel anders beslist. Aan de hand van de voorbereiding maakt de aangesteld de definitieve deelnemerslijsten op. Elke kandidaat-deelnemer wordt hiervan mondeling, schriftelijk of via e-mail op de hoogte gesteld. De kosten van het voorbereidingsmoment zijn meegerekend in de deelnameprijs en worden niet terugbetaald als de aangestelde beslist dat je niet kan deelnemen. De rest van het inschrijvingsgeld wordt volledig terugbetaald als de aangestelde beslist dat je om bvb. onvoldoende fysieke voorbereiding of gebrek aan kennis niet kan deelnemen.
10. De aangestelde stelt alles in het werk om de activiteiten op een veilige manier te laten verlopen. De deelnemer onderschrijft dat hij op de hoogte is dat bij de beoefening van klim- en bergsport, in welke vorm dan ook, nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. De deelnemer aanvaardt deze risico’s waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij de stageleiding ligt en dat deze voor de eventuele gevolgen niet aansprakelijk gesteld kan worden.
11. Minimumleeftijd tot deelname is 18 jaar, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de voorgestelde activiteit (bvb. opleidingen jeugd, jeugdstage, …), of na bespreking met de aangestelde en het Bestuursorgaan.
12. Reserve: kandidaat deelnemers die voldoen aan de deelname vereisten die gesteld zijn om deel te nemen aan de activiteit en die inschrijven op een activiteit die al volzet is, worden geboekt als reservedeelnemer. Komen er plaatsen vrij, dan wordt telkens de eerstvolgende reservedeelnemer op de lijst de kans geboden om aan de activiteit of stage deel te nemen. Bergsportclub Alpigo-leden hebben steeds voorrang op leden van andere clubs om als reservedeelnemer opgepikt te worden als definitieve deelnemer. Op het moment dat de reserve-deelnemer gecontacteerd wordt dat deze effectief kan deelnemen dient het bedrag overgeschreven te worden binnen de 7 dagen. Als er al een voorbereidingsweekend is geweest, en het corresponderende bedrag hiervoor overgeschreven werd naar Bergsportclub Alpigo, zal het bedrag van die overschrijving van het stagebedrag afgetrokken worden.
13. Betaling: De penningmeester van Bergsportclub Alpigo coördineert de betalingen. De inschrijvingen zijn slechts geldig na ontvangst van het volledige bedrag. Bij betaling dient men de “correcte vermelding” bij de mededeling duidelijk te vermelden, zo niet kan de inschrijving als ongeldig worden aanzien.
14. Aanvang activiteit of stage: plaats en tijdstip waarop een activiteit, worden bepaald door de aangestelde en worden vooraf kenbaar gemaakt.
15. Einde activiteit: er wordt steeds op voorhand meegedeeld wanneer het einde van een activiteit voorzien is (aankondiging in brochure, op website of technische fiche). Toch kan het gebeuren dat een activiteit vroegtijdig wordt afgebroken. De redenen hiervoor worden steeds door de aangestelde toegelicht.
16. Heen- en terugreis: Bergsportclub Alpigo streeft ernaar om zo ecologisch en economisch de verplaatsing te laten gebeuren. Dit gebeurt door te carpoolen, welke ook kan inbegrepen zijn in de prijs van de activiteit. De deelnemer die ervoor kiest van bij zo een activiteit niet te carpoolen krijgt geen korting op de activiteitprijs maar draagt de kosten van zijn transport zelf. Het carpoolen wordt geregeld op het voorbereidingsmoment.
17. In iedere aangekondigde deelnameprijs zit steeds een administratiekost en een bijdrage voor het stagefonds inbegrepen. De dossierkost wordt enkel terugbetaald als niet aan de activiteit kan worden deelgenomen door een beslissing van Bergsportclub Alpigo (vb. negatief advies na het voorbereidingsweekend, afgelasting van de stage, datumwijziging, …). In geval van annulatie door de deelnemer behoudt Bergsportclub Alpigo zich het recht om de deelnameprijs slechts gedeeltelijk (met uitzondering van gemaakte kosten) terug te betalen. Deze terugbetaling zal bij aanvraag door de deelnemer steeds berekend en goedgekeurd worden door het Bestuursorgaan. De aangestelde heeft hierin geen bevoegdheid.
18. De Ongevallenverzekering: voor informatie over deze verzekering kunt u terecht op de website van KBF of op het secretariaat. https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/Info%20%26%20verzekering/inhoud%20verzekering
19. Problemen: Bergsportclub Alpigo treedt op als bemiddelaar tussen de deelnemers en de aangestelde van activiteiten. Hebt u opmerkingen over de organisatie van de activiteiten dan wordt u verzocht deze schriftelijk of per e-mail te melden aan het Bestuursorgaan van Bergsportclub Alpigo.
20. Medisch: Voor bepaalde activiteiten wordt een medisch attest gevraagd. In de andere gevallen verklaart de deelnemer medisch geschikt te zijn om deel te nemen aan bergsportactiviteiten. Bij de minste twijfel overlegt hij met de aangestelde. Deelname aan een activiteit waar je medisch niet geschikt voor bent, is op eigen risico. Bij twijfel contacteer een arts, deze kan nagaan of u geschikt bent voor uit beoefenen van bergsport.
21. Ik verklaar kennis genomen te hebben over de medische richtlijnen die KBF heeft opgenomen op haar website (zie richtlijnen MVS - medisch verantwoord sporten) https://www.klimenbergsportfederatie.be/Gezond%20en%20ethisch%20sporten
22. Ik verklaar kennis genomen te hebben van het document Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) via de website van KBF. https://www.klimenbergsportfederatie.be/Gezond%20en%20ethisch%20sporten


Voordelen Bergsportclub Alpigo-leden

Bergsportclub Alpigo-leden krijgen een voorinschrijvingsrecht van 1 week tov andere KBF-leden. De periode gaat in vanaf de datum lancering inschrijving via de nieuwsbrief of op onze website/ website KBF. Bergsportclub Alpigo-leden genieten steeds van een lager tarief t.o.v. KBF-leden of niet-leden tenzij anders vermeld in de aankondiging.

 

Bevestiging deelnamevoorwaarden

Bij inschrijving bevestigt de deelnemer uitdrukkelijk dat hij/zij akkoord is met het volgende:

Ik wens deel te nemen aan de omschreven activiteit georganiseerd door Bergsportclub Alpigo. Ik heb kennisgenomen van de algemene en bijkomende deelnamevoorwaarden en verklaar mij hiermee akkoord.

 

Uiterste inschrijvingsdatum

Bij de meeste activiteiten staat een uiterste inschrijfdatum vermeld. De opgegeven datum is bepalend voor het effectief laten doorgaan van de activiteit op basis van het minimumaantal definitief ingeschreven deelnemers. Er kan steeds ingeschreven worden op de activiteit zolang deze niet volgeboekt is.

 

Afgelasting van een activiteit

Bergsportclub Alpigo kan beslissen een activiteit niet te laten doorgaan, bvb. bij het verkrijgen van een negatieve evaluatie na het voorbereidingsmoment / datumwijziging van de stage / te weinig inschrijvingen bij uiterste inschrijfdatum / beslissingen van de overheid, enz.

Het deelnamegeld wordt in deze gevallen volledig terugbetaald minus de kosten van het voorbereidingsmoment (als dit heeft plaats gevonden).

 

Extra kosten bij overmacht

Extra kosten tijdens een activiteit of stage die veroorzaakt worden door onverwachte oorzaak of overmacht ten gevolge van bv. staking, slecht weer, vertragingen vluchten of openbaar vervoer,... zijn steeds ten koste van de deelnemers.


Annulatie

Bergsportclub Alpigo biedt geen annuleringsverzekering aan.
De deelnemer moet zelf instaan voor een annulatieverzekering.


Annulatie door Bergsportclub Alpigo
Als annulatie van een activiteit gebeurt door Bergsportclub Alpigo zelf, zal Bergsportclub Alpigo het betaalde inschrijvingsbedrag, min de kosten van het eventuele voorbereidingsmoment, aan de deelnemer terugstorten.


Annulatie door deelnemer
Bij annulatie door de deelnemer moet de deelnemer beroep doen op zijn annulatieverzekering.


Terugbetaling dagactiviteiten (excl. stages )
Als men voor een betalende Bergsportclub Alpigo activiteit (workshop, … excl. stages) heeft ingeschreven maar toch niet kan deelnemen, kan men via mail aan penningmeester@alpigo.be om een terugbetaling vragen. Van het inschrijvingsbedrag wordt een forfaitaire kost van 5 €, van het betaalde bedrag voor administratieve kosten afgehouden. Zonder een schriftelijk verzoek van de betrokkene wordt er geen terugbetaling gedaan.


Terugbetaling (meerdaagse) activiteiten en opleidingen
Als men voor een Bergsportclub Alpigo opleiding (excl. stages) heeft ingeschreven maar toch niet kan deelnemen, kan men via mail aan penningmeester@alpigo.be om een terugbetaling vragen. Van het inschrijvingsbedrag een forfaitaire kost van 20% van het inschrijvingsgeld van het betaalde bedrag voor administratieve kosten afgehouden. Zonder een schriftelijk verzoek van de betrokkene wordt er geen terugbetaling gedaan.